Bahasa Indonesia BG Kelas VII
Informatika BG Kelas VII
IPA BG Kelas VII
IPS BG Kelas VII
PAI BG Kelas VII
Matematika BG Kelas VII
PJOK BG Kelas VII
PPKN BG Kelas VII
Seni Musik BG kelas VII
Seni Rupa BG Kelas VII
Seni Tari BG Kelas VII
Seni Teater BG Kelas VII
Bahasa Indonesia BS Kelas VII
Informatika BS Kelas VII
IPA BS Kelas VII
IPS BS Kelas VII
PAI BS Kelas VII
Matematika BS Kelas VII
PPKn BS Kelas VII